กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฬารัตน์ เอี่ยมสำอาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มรส
ครูผู้สอน

นางสาวนวลจันทร์ ดอกงาม
ครูผู้สอน

นางสาวอรอุมา พรมดำ
ครูผู้สอน