กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาง เฉลียง รักซ้อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางวชิราภรณ์ ศรีเลย
ครูผู้สอน

นางไพรินทร์ คำดีบุญ
ครูผู้สอน

นางนิภาพร ตรีศูนย์
ครูผู้สอน

นางจุมรี จันทร์บุญมี
ครูผู้สอน

นางสาววาสนา ถนอมพวก
ครูผู้สอน