กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพรัชรีย์ แก้วคง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพรทิพย์ พูลยอด
ครูผู้สอน

นายวันชัย พูลยอด
ครูผู้สอน