กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมเสียง บุ้งจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

นางกรรณิการ์ วงศ์ทาโส
ครูผู้สอน

นายฉัตรชัย ทองวัน
ครูผู้สอน