กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางระมัย โสมกา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางกรรณิการ์ พันวงษา
ครูผู้สอน

นางวรรณิดา โอมะคุปต์
ครูผู้สอน

นางสาวสมิตา คำอาบ
ครูผู้สอน

นางบัวลม พรมมา
ครูผู้สอน