กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนงเยาว์ จานดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายวุฒิพันธ์ ดำรงแดน
ครูผู้สอน

นางสาวนภาพร ธรรมยา
ครูผู้สอน

นางมัทศรี พวงแก้ว
ครูผู้สอน

นางสาวธนขวัญ คำอัด
ครูผู้สอน

นางสาวนงรักษ์ ศรีบุญเรือง
ครูผู้สอน