กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประกาย แก้วคง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมพร วันพุธ
ครูผู้สอน

นางสาวบุษยา พรหมศักดิ์
ครูผู้สอน

นางอังคณา เกตุจันทึก
ครูผู้สอน

นางวิชชุลดา บุญจอม
ครูผู้สอน

นายธีรัช วงษ์ษา
ครูผู้สอน

นางสาวภาวณี สุขเมือง
ครูผู้สอน