มัธยมศึกษา

นางสาวอรอุมา พรมดำ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางไพรินทร์ คำดีบุญ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายฉัตรชัย ทองวัน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางจุมรี จันทร์บุญมี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจุฬารัตน์ เอี่ยมสำอาง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางอังคณา เกตุจันทึก
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธนขวัญ คำอัด
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มรส
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนงเยาว์ จานดี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางอินทุอร อุตสม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางวิชชุลดา บุญจอม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายประกาย แก้วคง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางเฉลียง รักซ้อน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางบัวลม พรมมา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววาสนา ถนอมพวก
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2