ประถมศึกษา

นางสาวกรรณิกา พันธ์วงศา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางณัฐณิช จุลเหลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวชิราภรณ์ ศรีเลย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนิภาพร ตรีศูนย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นาววันชัย พูลยอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสายชล ปลื้มบุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสมพร วันพุธ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมัทศรี พวงแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางวรรณิดา โอมะคุปต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวภาวณี สุขเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนวลจันทร์ ดอกงาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสมิตา คำอาบ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายสมเสียง บุ้งจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางพรัชรีย์ แก้วคง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางกรรณิการ์ วงษ์ทาโส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวบุษยา พรหมศักดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางบุปผา ภู่ดัด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวุฒิพันธ์ ดำรงแดน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนภาพร ธรรมยา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4