กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอินทุอร อุตสม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุปผา ภู่ดัด
ครูผู้สอน

นางณัฐนิช จุลเหลา
ครูผู้สอน

นางสายชล ปลื้มบุญ
ครูผู้สอน