คณะผู้บริหาร

นางสิรินทรา ศรีป้อ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

นายสุวิทย์ ศรีป้อ
ผู้จัดการโรงเรียน

นางอัญธิญา ดำรงแดน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางระมัย โสมกา
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าแผนงานวิชาการ

นางอังคณา เกตุจันทึก
หัวหน้าแผนงานประกันคุณภาพ

นางบุปผา ภู่ดัด
หัวหน้าแผนงานกิจการนักเรียน

นางบัวลม พรมมา
หัวหน้าแผนงานทรัพยากร

นางเฉลียง รักซ้อน
หัวหน้าแผนงานบุคลากร