หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

เปิดสอนระดับอนุบาล 1 - 3
เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 6

ภาษาจีน  ไทย   อังกฤษ