ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีกรศึกษา 2558
โรงเรียนฤทัยทิพย์
07 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียน ทุกระดับชั้น
ด้วยโรงเรียนฤทัยทิพย์ ได้มีกำหนดการให้ผู้ปกครอง พานักเรียนมามอบตัวนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในทุกระดับชั้น ในวันที่ 7 เมษายน 2558
โรงเรียนฤทัยทิพย์
19 มี.ค. 58 ถึง 10 พ.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนฤทัยทิพย์